ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА
WWW.ZELENOUSTAMIDA.BG

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Фарма Слим“ ООД, офис с адрес: гр.Варна, бул. Княз Борис I №133, офис №3, ЕИК 148145355, ДДС №BG148145355, email: sales@zelenoustamida.bg, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиента, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ на интернет сайта www.zelenoustamida.bg, наричан по-долу за краткост „Интернет сайта“.

2. Интернет сайтът има чисто информационен характер. Полаганите усилия от страна на ДОСТАВЧИКА, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от него или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на интернет сайта и информацията, публикувана в него. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. ДОСТАВЧИКЪТ не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото без предупреждение да променя цените на Интернет сайта, общите условия и информацията на него.

4. ДОСТАВЧИКЪТ е регистриран като администратор на лични данни към комисията за защита на личните данни /КЗЛД/. ДОСТАВЧИКЪТ предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица, освен в случаите, когато законът го задължава.

5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, да се откаже от сключения договор в 14 дневен срок, считано от датата на получаване на продуктите в случай, че те не са използвани и не е нарушена цялостта на опаковката /кутията/ им. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ упражни правото си на отказ ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да му възстанови в пълен размер платената сума, не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯ е уведомил ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от сключения договор. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати за своя сметка или предаде стоките обратно на ДОСТАВЧИКА или на упълномощено от него лице, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съобщил на ДОСТАВЧИКА за решението си да се откаже от договора. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора като отправи това си желание с писмена молба свободен текст до ДОСТАВЧИКА на посочения по-горе адрес.

6. 60 ДНЕВНА ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ: ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да поиска от ДОСТАВЧИКА възстановяване на заплатената от него сума, за закупените от него продукти от интернет сайта, в случай че е неудовлетворен от резултатите от ползването на тези продукти. За целта ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да изпрати уведомителен имейл да ДОСТАВЧИКА на sales@zelenoustamida.bg, като това трябва да стане не по-късно от 40-я ден от датата на получаване на продукта от куриерската фирма, с който имейл да информира ДОСТАВЧИКА, че няма резултат от ползването на продукта или че има странични негативни ефекти. В случай, че не е спазен този срок гаранцията не важи. Ако този срок е спазен, ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва в рамките на 60 дни от датата, на която е направена поръчката, да изпрати с куриерска фирма СПИДИ или ЕКОНТ, за своя сметка, до офиса на ДОСТАВЧИКА /посочен в т.1 от настоящите Общи Условия/ отворената опаковка, както и всички неотворени опаковки от закупените от него продукти. В случай, че не е спазен този срок гаранцията не важи. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е нарушил цялостта на повече от една опаковка от продукта, дори и да е спазен срокът по-горе, му се възстановява сумата само за една отворена опаковка, плюс стойността на всяка една друга опаковка с ненарушена цялост. ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да приложи и кратка молба свободен текст, собственоръчно подписана от него, в която ПОЛЗВАТЕЛЯТ описва причините защо е неудовлетворен от действието на продукта, точния брой на поръчаните от него продукти, сумата на тяхната стойност, както и посочва лична банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата от поръчката му. Примерна молба свободен текст, може да бъде изтеглена от ТУК. ДОСТАВЧИКЪТ не може да изплаща суми на ПОЛЗВАТЕЛЯ по друг начин освен по банков път. Тази гаранция не важи при направена повторна поръчка от един и същи ПОЛЗВАТЕЛ. ДОСТАВЧИКЪТ удържа сума в размер на 9.90 лв от стойността за възстановяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ, която сума се явява такса за обработка и транспортиране. Сумите се изплащат от ДОСТАВЧИКЪТ по посочената от ПОЛЗВАТЕЛЯ банкова сметка не по-късно от 30 дни от датата на получаване на молбата и опаковките от продукта в офиса на ДОСТАВЧИКА, описан в т.1 от настоящите общи условия.

7. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е декларирал неверни данни, използва Интернет сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практики в електронната търговия.

8. Публикуваните резултати на клиенти на Интернет сайта са само примерни и не са гарантирани, като е нормално резултатите да варират при отделните индивиди. ДОСТАВЧИКЪТ не може да гарантира резултата от ползването на продукта.

9. Доставката на продуктите се осъществява от куриерска фирма СПИДИ. Срокът на доставката е от 1 до 3 работни дни в зависимост от населеното място. Поръчките направени преди 17.00ч се обработват и изпращат към куриера обикновено в същия ден, а тези направени след 17.00ч се изпращат на следващия работен ден. Поръчки направени в петък след 17.00ч и такива направени в почивен или неработен ден, се изпращат към куриера в първия следващ работен ден. Доставките се извършват от Понеделник до Събота в работното време на куриера.

10. Плащането на продуктите се извършва в брой, на куриерската фирма, чрез така наречения наложен платеж при получаването на продукта, като фирма Спиди издат разписка за получен пощенски паричен превод, която разписка замества касовия бон.

11. ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКА се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. Страните се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични Интернет сайтове и др.

12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава своето съгласие да получава на посочения от него имейл информация от ДОСТАВЧИКА относно текущи промоции и нови продукти.

13. Сайтът използва тракинг cookies за целите на Google Adwords и Google Analytics. Ако желаете да се откажете от възможностите за рекламиране на Google Analytics, това може да стане като изтеглите и инсталирате във вашия браузър следната добавка – //tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

14. Съдържанието на Интернет сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и трети лица нямат право да ползват съдържанието на Интернет сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право. Никаква част от Интернет сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, препращана или обработвана под различна форма, без изричното съгласие и разрешение на ДОСТАВЧИКА.

15. Настоящите общи условия влизат в сила за ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на изпращането на заявка за поръчка на продукт от Интернет сайта било чрез формата за поръчка онлайн или по телефона, дори и без да е маркиран чекбокса, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е съгласен с тях.

16. За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.